ALLMÄNNA VILLKOR
Bokningen är bindande efter det att anmälningsavgiften är inbetald, på 20 % av bokningens pris. Önskar ni lägga till eller ta bort avbokningsskydd måste ni kontakta oss för ändring av bokning INNAN ni erlägger anmälningsavgiften. Vi återbetalar ej kostnaden för avbokningsskydd eller anmälningsavgift.

NÄR MÅSTE JAG BETALA?
Anmälningsavgiften på 20% av bokningens pris ska betalas inom 10 dagar efter bokningstillfället via mail/telefon.
Vid bokning på hemsida betalas 20% vid bokningstillfället. Slutbetalningen ska vara registrerad senast 40 dagar innan ankomst. Vid bokning närmare än 40 dagar full betalning vid bokningstillfället.

VI SER TILL ATT:
Du får en skriftlig bekräftelse på Din bokning via e-post.
Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör Din bokning.

OM JAG VILL AVBOKA?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till Tofta Camping på tel. (+46) 498- 29 71 02 eller via e-post: bokning@toftacamping.
Vid avbokning gäller avgifter enligt Särskilda Villkor.

Om du bokat din vistelse via en annan bokningssida, kontaktar du dem för frågor kring din avbokning. 

OM DET HÄNDER MIG NÅGOT?
Du kan skydda dig mot avbokningskostnader genom att köpa ett avbeställningsskydd vid bokningstillfället. Avbokningsskydd kostar 295 Sek och gäller för samtliga i bokningen.

VAD HAR JAG FÖR SKYLDIGHETER?
Du har skyldighet att själv kontrollera handlingarna så snart du fått dem. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Antal personer ska anges vid bokning.

Varje hyresgäst är ansvarig för skada förorsakad genom slarv eller genom överträdelse av lämnade anvisningar eller föreskrifter. Hyresgästen förbinder sig att respektera de ordningsregler som gäller samt att uppträda så att övriga hyresgäster och grannar icke störs.

Ev. skadegörelse på det avtalade objektet med tillhörande utrymmen (ex wc, dusch, kök, etc.) ersätts av hyresgästen.

Om hyresgästen bryter mot någon av dessa regler förbehåller vi oss rätten att skilja hyresgästen från objektet utan att återbetala vad som redan är erlagt. Beställaren/Hyresgästen ombesörjer själv det skydd i form av försäkring som hen anser erforderligt så som ansvar- olycksfall, personliga ägodelar.

Om Du har något klagomål gällande objektet skall du kontakta receptionen/ansvarig direkt så att eventuella oklarheter kan lösas under vistelsen.

För att boka med oss så måste man vara 20 år.

Bokningen får inte överlåtas till tredjepart.

OM NÅGOT GÅR SNETT:
Vänd Dig direkt till oss med eventuella klagomål. Vi beaktar alla klagomål, men de måste dock inkomma senast 7 dagar efter avresa för att göra sig gällande. Om vi inte kommer överens kan Du vända Dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Nämndens adress är: Box 174, 101 23 Stockholm.

SÄRSKILDA VILLKOR
AVBOKNING MED AVBOKNINGSSKYDD

Avbeställes objektet i sin helhet tidigare än 40 dagar eller mer före ankomst återbetalas 90% av avtalat belopp.
Avbeställes objektet i sin helhet 39 till 1 dagar före ankomst återbetalas 80% av avtalat belopp.
Avbeställes objektet i sin helhet 1 till 0 dagar före ankomst återbetalas 0 % av avtalat belopp.

Avbeställning kan ske om följande inträffar:
* Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat Dig själv, maka/make, sambo, Dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
* Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
* Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att Du ska stå fast vid Din bokning.

Du måste kunna styrka Ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställnings datum beaktas ej. Avgiften för avbeställningsskydd återbetalas ej.

AVBOKNING UTAN AVBOKNINGSSKYDD
Avbokning kan såklart göras men under vissa villkor.

Avbeställes objektet i sin helhet tidigare än 40 dagar eller mer före ankomst återbetalas 80% av avtalat belopp.
Avbeställes objektet i sin helhet 39 till 14 dagar före ankomst återbetalas 50% av avtalat belopp.
Avbeställes objektet i sin helhet 13 till 0 dagar före ankomst återbetalas 0% av avtalat belopp.

Vid avbeställning 1-0 dag innan ankomst, eller vid avbrytande av pågående vistelse, återbetalas inget, Tofta Camping äger rätt att ta betalt för avtalat belopp som ej betalats in

FORCE MAJEURE
För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led. Vi reserverar oss för lagändringar, prisändringar och tryckfel som ligger utanför vår kontroll.